BrainPOP

הנושא: גידול אוכלוסייה - ז'

תחום הדעת: גאוגרפיה

סרטונים: גידול אוכלוסין, המהפכה החקלאית , המהפכה התעשייתית

נושא השיעור השלכות גידול האוכלוסין.
רצף מתוך תוכנית הלימודים האדם וסביבתו - כפר עולמי: אוכלוסייה במרחב - תהליכים ומאפיינים דמוגרפיים: גידול האוכלוסייה בעולם וגורמיו, תפרוסת האוכלוסייה וצפיפותה במרחב העולמי, במרחב הלאומי ובמרחב האזורי.
שכבות גיל ז'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, 50 דקות.
רציונל למורה שיעור שיכול לשמש כפתיח לנושא גידול האוכלוסייה בעולם, גידול מואץ ויכולת הנשיאה של כדור הארץ.
מטרות תוכן • הבחנה בין גידול אוכלוסייה לגידול מואץ.
• הסברת הגורמים לגידול האוכלוסייה המואץ.
• קישור בין גידול כלל האוכלוסייה לריבוי טבעי
• הבנת הקשר בין צפיפות האוכלוסייה לכושר הנשיאה של כדור הארץ
מושגים תפרוסת האוכלוסייה, מרחב עולמי, מרחב לאומי, מרחב אזורי, צפיפות האוכלוסייה, תוחלת חיים, איכות חיים, פיצוץ אוכלוסין, ריבוי טבעי, גידול מואץ, הגירה חיובית.
מיומנויות חשיבה: העלאת אפשרויות, טיעון.
אוריינות: ניתוח נתונים, שרטוט ופענוח גרף.
רצף השיעור 1. מילוי דף מטלה הכולל פענוח גרף.
2. צפייה בסרטון.
3. להסביר את גורמי גידול האוכלוסייה ב-200 השנים האחרונות.
4. לטעון טיעונים בעד ונגד ריבוי טבעי גבוה.
5. לשרטט גרף גידול אוכלוסיית ישראל מאז הקמתה.
חומרים נוספים דף עבודה נלווה לפתיחת השיעור.
היענות לשונות שימוש באמצעי למידה חזותיים וכתובים.
תוצרי למידה גרף גידול אוכלוסין במדינת ישראל מאז הקמתה.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה בשיעור זה נעסוק בהיבטים הקשורים בגידול אוכלוסין.

מצורף קובץ נלווה בשם "גידול האוכלוסייה בעולם", ואותו ימלאו התלמידים לפני הצפייה בסרטון.
10 דק'
גוף השיעור נקרין את הסרטון גידול אוכלוסין כמעט עד האמצע (עד שתום מספר כי האוכלוסייה האנושית גדלה בקצב איטי במשך 500,000 שנים לערך, עד שב-200 השנים האחרונות הכול השתנה). בשלב זה, ישמע המורה את תשובות התלמידים לשאלות בדף המטלה שביצעו. השאלה הראשונה מתייחסת לתחושת הצפיפות, והשאלה השנייה מתייחסת לגרף גידול האוכלוסייה, השאלה האחרונה מבקשת לשער את גורמי גידול האוכלוסין המואץ ב-200 השנים האחרונות. לאחר שמיעת התשובות ימשיך המורה להקרין את הסרטון, ויעצור לאחר שתום מונה את גורמי גידול האוכלוסין. (במילים: עד שהמין האנושי באמת מתחיל קצת למתוח את הגבול) נשאל את התלמידים:
האם קלעתם בתשובותיכם? אילו השערות לא מניתם בתשובתכם? אילו השערות מניתם?
10 דק'
סיכום ב-200 השנים מאז התחוללה המהפכה התעשייתית והחלה תקופת הגילויים החדשים, חל שיפור בתחומי הרפואה, באיכות המזון ובתברואה. הרפואה השתפרה, ואיתה המזון ואיכות החיים, ולפיכך עלתה מאוד תוחלת החיים, וירדו שיעורי התמותה ושיעורי המגפות והחוליים. בני אדם רבים יותר נולדים, ומאריכים חיים לשנים ארוכות.
המשגה התלמידים יתחלקו לזוגות (או רביעיות). כל אחד מחברי הקבוצה צריך לשכנע את חברו בעמדה מנוגדת. מצד אחד, טענה התומכת בריבוי טבעי גבוה. חשוב וכדאי שלכל משפחה יהיו הרבה ילדים. התלמיד צריך לכתוב את כל טיעוניו לפני תחילת הדיון. הצד האחר צריך לטעון שחובה להקטין את האוכלוסייה בעולם, לכן חשוב שלכל משפחה יהיו מעט ילדים. התלמיד צריך לכתוב את כל טיעוניו לפני תחילת הדיון. מי הצליח לשכנע בטיעוניו את חברו? מי נותר בעמדות שהוא מייצג? המורה יכתוב על הלוח זה מול זה טיעונים שהעלו התלמידים לכל עמדה. 15 דק'
יישום התלמידים יאתרו באינטרנט נתונים על גידול האוכלוסייה במדינת ישראל מאז הקמתה. כאשר תהיה ברשותם טבלת נתונים, ישרטטו גרף שייצג את גידול האוכלוסייה במדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום. רצוי להשתמש בדף חשבון. התלמידים יציינו על ציר X את השנים ועל ציר Y את מספרי האוכלוסין. הם יסמנו בכל שנה נתונה את הנתון בהתאם לכמות האוכלוסייה, ויחברו בקו רציף לקבלת גרף. התלמידים ינתחו ויסבירו את נתוני הגרף (בהתאם לאירועים ההיסטוריים, הגירה חיובית - עליות לארץ או ריבוי טבעי), ויסבירו מה מאפיין את גידול אוכלוסיית ישראל. 15 דק'
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות מה הן מגבלות גידול האוכלוסין בכדור הארץ? האם האוכלוסייה יכולה לגדול בלי סוף?
מה אפשר לעשות כדי להפחית את השימוש במשאבים וניצולם על ידי בני האדם, כדי שהמשאבים בכדור הארץ לא יתכלו?
אילו מדינות צפויות לחיים טובים ומספקים יותר - אלה שבהן יש צפיפות אוכלוסייה או אלה שבהן אין צפיפות אוכלוסייה גבוהה?
האם קיימת סכנת פיצוץ אוכלוסין בכדור הארץ? מה הן הסכנות בפיצוץ אוכלוסין? מה הן הדרכים למנוע פיצוץ אוכלוסין?
העשרה צפייה בסרטון המהפכה התעשייתית.
מהי תרומתה של המהפכה התעשייתית לגידול האוכלוסין?
אפשר לצפות גם בסרטון המהפכה החקלאית.
סיכום ורפלקציה אילו פרטים חדשים למדתם בשיעור? מה אהבתם בשיעור? אילו מסקנות בנושא צריכת משאבי כדור הארץ הסקתם במהלך השיעור? בעקבות הצפייה בסרטון, כיצד תנהגו בביתכם בנושא פסולת ואשפה? ענו על בחן את עצמך של הסרטון גידול אוכלוסין.
שיעורי בית לסיים בבית מה שלא הספקנו לסיים בכיתה.

משאבים נוספים
דף נלווה לתלמיד Download

הנושא: גידול אוכלוסייה וניצול משאבי הטבע

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: גידול אוכלוסין

נושא השיעור גידול אוכלוסייה וניצול משאבי טבע.
רצף מתוך תוכנית הלימודים נושא מרכזי: השפעת השימוש בחומרים על הפרט, על החברה ועל הסביבה
נושאי משנה: השפעת השימוש בחומרים על הפרט, על החברה ועל הסביבה
רעיונות והדגשים: האדם משתמש לצרכיו בחומרים בהתאם לתכונותיהם. להפקת חומרים, לעיבודם ולשימוש בהם יש השפעה מכרעת על איכות חיי האדם ועל הסביבה.

ציוני דרך: המחיר הסביבתי של ניצול משאבי טבע, פתרונות אפשריים להקטנת הנזק הסביבתי
שכבות גיל ה'-ו'
משך יחידת הלימוד שני שיעורים, כל אחד 90 דקות
רציונל למורה השיעור עוסק בגידול אוכלוסין והשפעתו על דילול משאבי הטבע בעולם. במהלך השיעור התלמידים יתחלקו לקבוצות. כל קבוצה תחקור משאב טבע אחר באינטרנט.
מטרות תוכן • הבנת משמעות המושג "גידול אוכלוסין".
• הבנת הקשר בין משאבי הטבע לבין כמות האוכלוסייה.
• בחינת דרכים לצמצום בזבוז משאבי הטבע.
מושגים גידול אוכלוסייה, מיחזור, אנרגיה חלופית, משאבי טבע.
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון, ניתוח והסקת מסקנות, בחירה בין חלופות.
מחשב: חיפוש מידע, שיתוף מידע.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים, הצגת ממצאים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. צפייה בסרטון "גידול אוכלוסין", ולאחריו דיון כיתתי.
2. צפייה בסרטון "אוצרות הטבע - משאבים טבעיים" עם דף צפייה.
3. חלוקה לקבוצות ועבודה על משאבי הטבע השונים.
4. תצוגה כיתתית של התוצרים קבוצתיים.
חומרים נוספים דף צפייה לסרטון.
היענות לשונות למידה בקבוצות.
תוצרי למידה כרזה "שמירה על משאב טבע".

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נפתח בחידון בחן את עצמך.
נתמקד בשאלה מספר ארבע:
מה קובע את כמות האוכלוסייה שכדור הארץ יכול להכיל?
התשובה הנכונה היא: א. כמות האנשים שכדור הארץ יכול לכלכל.
מה הכוונה לכלכל?
כדי להבין את התשובה נצפה בסרטון "גידול אוכלוסייה". נשאל את התלמידים:
מה הקושי העיקרי בלכלכל כמות גדולה כל כך של אנשים בכדור הארץ?
20 דק'
גוף השיעור התשובה היא : משאבי הטבע. משאבי הטבע עלולים לא להספיק לכמות גדולה של אנשים.
כדי ללמוד קצת יותר על משאבי הטבע, נצפה יחד בסרטון אוצרות הטבע - משאבים טבעיים. במהלך הצפייה נבקש מהתלמידים לערוך רשימה של משאבי טבע.
בסיום הצפייה נחלק את התלמידים לשבע קבוצות עבודה. כל קבוצה תחקור משאב טבע אחד מרשימה בעזרת האינטרנט:
מים, חמצן, דלק, מתכות, יערות, דגים, מינרלים.
כל קבוצה תכין מצגת קצרה שתכלול את המידע הבא:
1. מהו המשאב, ומדוע הוא נחוץ לאדם?
2. כיצד אפשר לצמצם את השימוש במשאב?
3. אם יש תחליפים למשאב, מהם?
4. מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות כדי למנוע את ההתכלות של המשאב.
50 דק'
סיכום כל קבוצה תציג את עבודתה בפני הכיתה.
התלמידים ימלאו טבלה המקבצת את המידע, ויענו על שאלות לסיכום.
20 דק'
המשגה בצפייה בסרטונים.
יישום ביצירת מצגת.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות פרטנית: דף עבודה.
קבוצתית: הכנת מצגת.

משאבים נוספים
דף עבודה Download