BrainPOP

הנושא: טמפרטורה - ג'

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: טמפרטורה

נושא השיעור טמפרטורה.
רצף מתוך תוכנית הלימודים סטנדרט: חומרים.
סטנדרט משנה: חומרים ותכונותיהם.
ציוני דרך: תכונות חומרים: מוליכות חום.
שכבות גיל ג'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה לעתים נעשה שימוש במונחים מחיי היומיום כמונח פיזיקלי.
לצד היתרון שיש בחיבור שבין המציאות לבין עולם המושגים המדעי שמתאר אותה, גם יש חיסרון.
מושגים כמו "חום" ו"טמפרטורה" הם מושגים מבלבלים, אשר בשיעור זה נעמוד על ההבדל ביניהם.
מטרות תוכן 1. הכרת המושגים "טמפרטורה" ו"חום".
2. למידה על הקשר בין המושגים, ועל ההבדל ביניהם.
3. לימוד המושג "הולכת חום".
מושגים טמפרטורה, חום, מד טמפרטורה, הולכת חום.
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון, ניתוח והסקת מסקנות, בחירה בין חלופות.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים, הצגת ממצאים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. ביצוע ניסוי בדף העבודה.
2. צפייה בסרטון.
3. דף עבודה.
4. בחן את עצמך.
חומרים נוספים חומרים לניסוי שבדף עבודה.
היענות לשונות ביצוע ניסוי בכיתה.
תוצרי למידה דף עבודה.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נתחיל את השיעור בתיאור מדף העבודה.
נבקש מהתלמידים לשער מה יקרה לאחר הניסוי.
נכתוב את ההשערות על הלוח.
נבצע את הניסוי עם התלמידים.
נבקש מהתלמידים לתאר את תוצאות הניסוי.
10 דק'
גוף השיעור נצפה בסרטון טמפרטורה, ונתמקד במושגים הבאים:
חום, טמפרטורה, מד חום.
בשלב זה של השיעור נעסוק בהולכת חום:
הולכת חום היא תכונה של חומר המתארת את התפשטות החום בחומר. חומרים שבהם החום מתפשט (עובר) במהירות, נקראים מוליכי חום טובים. חומרים שבהם החום מתפשט (עובר) לאט נקראים מוליכי חום גרועים.
נבקש מהתלמידים לענות על השאלות בדף העבודה.
נענה עם התלמידים על השאלות בדף העבודה.
35 דק'
סיכום נענה על החידון בחן את עצמך. 5 דק'
המשגה באמצעות ניסוי וצפייה בסרטון.
יישום באמצעות דף עבודה וחידון.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה קבוצתית: ביצוע ניסוי.
עבודה פרטנית: דף עבודה.
העשרה נלמד על התפתחות מד הטמפרטורה מציר הזמן.
סיכום ורפלקציה בשיעור היום למדתם על חום, על טמפרטורה ועל הולכת חום.
חשבו על מוצר טכנולוגי אשר ניתן לייצור באמצעות הידע שרכשתם על הולכת חום.

משאבים נוספים
דף עבודה Download

הנושא: טמפרטורה - ז'

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: טמפרטורה

נושא השיעור טמפרטורה.
רצף מתוך תוכנית הלימודים נושא מרכזי: אנרגיה.
נושא משנה: סוגי אנרגיה, המרות אנרגיה, מעברי אנרגיה וחוק שימור האנרגיה.    
רעיונות והדגשים: בין גופים בעלי טמפרטורות שונות הנמצאים במגע יש מעבר אנרגיה, עד למצב יציב שבו הטמפרטורה של הגופים
שווה.
ציוני דרך בכיתה ז': הטמפרטורה היא מדד מַקרוסקופי לאנרגיה התרמית שהיא גודל מיקרוסקופי. הטמפרטורה היא גודל שאינו תלוי במסת הגוף. האנרגיה התרמית הכוללת של גוף, היא גודל התלוי במסת הגוף. האנרגיה העוברת בין גופים בטמפרטורות שונות מכונה חום.    
שכבות גיל ז'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה כל חומר מורכב ממולקולות, שהן החלקיקים הקטנים ביותר של אותו חומר. טמפרטורה של גוף היא סוג של מדד, הבודק את המהירות הממוצעת של המולקולות בגוף זה.
ככל שהמולקולות נעות מהר יותר, הן גם מתנגשות יותר זו בזו בתוך החומר, והטמפרטורה של הגוף גבוהה יותר.
מטרות תוכן 1. היכרות עם המושג טמפרטורה.
2. הבנה כיצד פועל מד טמפרטורה.
3. השוואה בין מד טמפרטורה איכותי לבין מד טמפרטורה כמותי.
מושגים טמפרטורה, חום, חומר, חלקיקים, מד טמפרטורה, נפח, מעלות צלזיוס, אפס מוחלט, מעלות קלווין.
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון, ניתוח והסקת מסקנות, בחירה בין חלופות.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים, הצגת ממצאים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. דיון בנושא "האפס המוחלט".
2. צפייה בסרטון "טמפרטורה".
3. בניית מד טמפרטורה.
4. מענה על "בחן את עצמך".
חומרים נוספים למידה בקבוצות, בניית מכשיר טכנולוגי.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נאמר לתלמידים שהטמפרטורה הנמוכה ביותר שאפשר להגיע אליה היא מינוס 273.15 מעלות צלזיוס (או 0 מעלות קלווין). היא נקראת גם "האפס המוחלט". בטמפרטורה זו אין בכלל תנועה של מולקולות, הן כולן "קפואות" במקומן. מסיבה זו לא יכולה להיות טמפרטורה נמוכה יותר מטמפרטורה זו.
מה אפשר ללמוד ממידע זה על משמעות הטמפרטורה?
מה היא מייצגת?
נכתוב את תשובות התלמידים על הלוח.
5 דק'
גוף השיעור נצפה בסרטון טמפרטורה. נקריא את התשובות שכתבנו על הלוח. מהי אם כן טמפרטורה?
טמפרטורה היא מדד לממוצע אנרגיית התנועה של החלקיקים בחומר. באפס המוחלט אין תנועת חלקיקים, לכן אי אפשר למדוד טמפרטורה נמוכה מזו.

נחלק את התלמידים לקבוצות. נבנה מד טמפרטורה על פי ההוראות בדף העבודה.
מד הטמפרטורה שבנינו הוא איכותי ואינו כמותי. הסיבה לכך היא העובדה שלא יצרנו במד הטמפרטורה שנתות. כיצד יוצרים מד טמפרטורה עם שנתות?
יש שיטות רבות לבניית מד כזה. למשל, קבעו את סולם המעלות של צלזיוס כך ש-0 מעלות צלזיוס היא הטמפרטורה שבה קופאים המים (בתנאי לחץ רגילים.(
קבעו עוד כי 100 מעלות צלזיוס הן הטמפרטורה שבה המים רותחים.
אם כך, יש לנו שתי נקודות על הסקלה, האחת מתאימה ל-0 מעלות, והאחרת ל-100. כאשר בונים מד טמפרטורה, בודקים היכן הוא מצביע כאשר הטמפרטורה היא בשתי הנקודות הללו, וכך בכיול אנחנו מכוונים את המד לכל שאר ערכי הטמפרטורה.
35 דק'
סיכום כיצד בנוי מד טמפרטורה העשוי מכספית ?
כאשר הטמפרטורה של הכספית משתנה, הכספית במד הטמפרטורה מתרחבת או מתכווצת.
במפעל שבו מייצרים את המכשיר, מבצעים כיול שלו, כלומר רושמים שנתות של טמפרטורה למצבי הנפח של כספית בהתאם לטמפרטורה שלה. לדוגמה, אפשר לחמם את מד הטמפרטורה ל-40 מעלות, ולסמן את הנקודה שאליה הגיעה הכספית במספר 40.
אם נקרר את מד הטמפרטורה ל-0 מעלות, ונסמן 0 בנקודה שעד אליה מגיעה הכספית, כבר יש לנו מספיק מידע לסמן את כל שנתות המעלות שבמד הטמפרטורה.

נענה על שאלות בחן את עצמך.
10 דק'
המשגה צפייה בסרטון, ביצוע ההתנסות ניסוי.
יישום שאלות דף עבודה, בחן את עצמך.
העשרה אין באמת מושג פיזיקלי הנקרא "קור", על אף שבלשון המדוברת חום וקור הם הפכים, כמו "למעלה-למטה" או "ימינה-שמאלה".
למעשה, צריך להגיד "יותר חום" או "פחות חום" או "טמפרטורה גבוהה או נמוכה". זכרו, הטמפרטורה היא מדד לחום, שהוא מדד של האנרגיה הקינטית של החלקיקים של החומר. קור משמעותו פחות אנרגיה קינטית, או פחות חום.
עם זאת, על אף שאין באמת מושג הנקרא קור בפיזיקה, בחיי היומיום זהו מושג שימושי מאוד.
סיכום ורפלקציה במה דומה מד הטמפרטורה שבנינו בכיתה, למד טמפרטורה הבנוי מכספית? במה הוא שונה?

משאבים נוספים
בניית מד טמפרטורה Download

הנושא: טמפרטורה - ח'

תחום הדעת: גאוגרפיה

סרטונים: טמפרטורה

נושא השיעור טמפרטורה
רצף מתוך תוכנית הלימודים גאוגרפיה פיזית - מדעי כדור הארץ.
מזג אוויר ואקלים - תהליכים מחזוריים באטמוספרה.
אזורי אקלים.
שכבות גיל ח'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה כל חומר מורכב ממולקולות, אלו הם החלקיקים הקטנים ביותר של אותו החומר. טמפרטורה של גוף היא סוג של מדד, הבודק את המהירות הממוצעת של המולקולות בגוף זה.
ככל שהמולקולות נעות מהר יותר, לכן גם מתנגשות יותר זו בזו בתוך החומר, הטמפרטורה של הגוף גבוהה יותר.
מטרות תוכן 1. היכרות עם המושג טמפרטורה.
2. הבנה של הקשר בין טמפרטורה לאקלים.
3. השוואה בין מדידות טמפרטורה בישראל
מושגים טמפרטורה, חום, חומר, חלקיקים, מד טמפרטורה, נפח, מעלות צלזיוס, אקלים, תהליכים מחזוריים
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון, ניתוח והסקת מסקנות, בחירה בין חלופות.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים, הצגת ממצאים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת, שכנוע, קבלת תפקיד.
רצף השיעור 1. דיון בנושא טמפרטורה.
2. צפייה בסרטון "טמפרטורה," מענה על שאלות "בחן את עצמך".
3. שרטוט מפת טמפרטורות בעולם.
4. הצגת תוצרים לפני הכיתה.
היענות לשונות למידה בקבוצות, פנייה לערוץ חזותי.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נשאל את התלמידים מה לדעתם ההבדל בין טמפרטורה לאקלים.
נכתוב את תשובות התלמידים על הלוח.
5 דק'
גוף השיעור נצפה בסרטון טמפרטורה. הסרטון מסביר את המושג טמפרטורה, ומציג דרכים למדוד טמפרטורה. נתייחס לתשובות שכתבנו על הלוח בתחילת השיעור. מהי אם כן טמפרטורה?
נענה על שאלות בחן את עצמך.
טמפרטורה היא מדד למדידת ממוצע אנרגיית התנועה של החלקיקים בחומר. באפס המוחלט אין תנועת חלקיקים, לכן אי אפשר למדוד טמפרטורה נמוכה מזו. מהו אקלים? אקלים הוא אוסף של מאפיינים מטאורולוגיים, ובעיקר טמפרטורות ומשקעים, הקובעים את סיווגו של אזור גאוגרפי מסוים מבחינת מזג האוויר השורר בו לאורך השנה.
הגורמים המשפיעים על האקלים באזור מסוים הם בין היתר קרבה למקווי מים גדולים או ריחוק מהם, הגובה מעל פני הים וקו הרוחב.
בשיעור היום נשרטט מפת טמפרטורה של ישראל.

נחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תחקור את הטמפרטורה באזור מסוים בישראל או בעולם.
התלמידים יחקרו את שינויי הטמפרטורה לאורך השנה באזורים אלו.
30 דק'
סיכום התלמידים יציגו את תוצאות המחקר לפני הכיתה. נדון יחד: מה משפיע על שינויי הטמפרטורה?
נסכם את מסקנות השיעור על הלוח.
15 דק'
המשגה צפייה בסרטון, דיון כיתתי.
יישום חקר כיתתי.
העשרה באוימיאקון, כפר סיבירי נידח המונה 472 התושבים, זכה בתואר היישוב הקר ביותר בעולם. בשנת 1926 נמדדה בו הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנרשמה באזור מיושב: 71.2 מעלות מתחת לאפס.
סיכום ורפלקציה מדוע חשוב לחקור את הגורמים המשפיעים על הטמפרטורה?

משאבים נוספים
Download