BrainPOP

הנושא: אבל ושכול- ד'

תחום הדעת: מולדת, חברה ואזרחות

סרטונים: אבל ושכול

נושא השיעור הבדלים בין תרבויות שונות בתפיסת האבל.
רצף מתוך תוכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות. הציר: לחיות בסביבות משתנות. מודולה א': סביבות חיים שונות.
שכבות גיל ד'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, כ-50 דקות.
רציונל למורה התייחסות לנושא מנהגי אבלות מבחינה אישית ומבחינה לאומית, לקראת ימי הזיכרון או כדיון בהבדלי תרבויות כלליים.
מטרות תוכן • הבנת ההבדלים בטקסים של תרבויות שונות.
• הכרת נימוסים והליכות השונים מתרבות לתרבות.
מושגים אבל, מנהגי אבלות, נימוסים, תרבות המזרח, תרבות המערב, תרבות ים תיכונית.
מיומנויות השוואה, מיון.
רצף השיעור 1. רשימת טקסים בחיי האדם.
2. נקרין את הסרטון ונערוך רשימה של מנהגי אבלות.
3. נמיין את הרשימה על פי תרבויות.
4. נמיין התנהגויות לנכונות ולכאלה שאינן נכונות מבחינה תרבותית.
5. העשרה: מנהגי אבלות או קבלת השונה.
6. בחן את עצמך.
חומרים נוספים דף התנהגויות מצולם לכל זוג (מצורף כדף נלווה).
תוצרי למידה רשימת מנהגים משפחתיים.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נשאל את התלמידים אילו טקסים אדם עובר במהלך החיים. נכתוב את תשובותיהם על הלוח.
תשובות אפשריות: יום הולדת, ברית, בר מצווה, טקס נישואים, לוויה. נסביר לתלמידים שתפקיד הטקסים הוא לעזור לאדם ולסובבים אותו לעבור שלב בחיים, לעתים מעברים כאלו הם קשים, ולעתים הם מלווים בשמחה. נסביר שלכל חברה יש טקסים משלה, הנובעים מאמונות וממסורות שונות, ויש להכיר ולכבד אותם.
השיעור של היום מתמקד במנהגי אבלות פרטיים ולאומיים של חברות ועמים שונים. נדגיש שגם בקרב הלאום היהודי יש קבוצות שנוהגות בשונה זו מזו.
10 ד'
גוף השיעור נקרין את הסרטון אבל.
נבקש מהתלמידים לכתוב תוך כדי צפייה רשימה של מנהגי אבלות המופיעים בסרטון.
אחרי הצפייה נבקש מהתלמידים למיין את הרשימה לקבוצות על פי איזו קטגוריה שהם בוחרים.
אפשרויות: על פי דתות, על פי מקומות בעולם, מנהגים פרטיים וציבוריים וכדומה.
15 דק'
סיכום לאחר שדנו בנושא האבל, והבנו את קיומם של מנהגי אבלות בחברות ובקבוצות שונות באוכלוסייה, נעבור עכשיו למנהגים תרבותיים השונים מתרבות לתרבות.
יישום נקרין בפני התלמידים את רשימת התנהגויות מהדף הנלווה, או שנחלק דף לכל זוג תלמידים. ונשאל אם ההתנהגויות נכונות מבחינת נימוס ומבחינת התנהגות או לא. אם לא, מהן ההתנהגויות הנכונות.
לאחר העבודה בקבוצות נקרין את התשובות מהדף הנלווה המצורף. נדגיש את ההבדלים הגדולים בין תרבויות שהיו מרוחקות זו מזו: תרבות המזרח, תרבות המערב והתרבות הים תיכונית.
15 דק'
העשרה אפשר למצוא על ידי חיפוש באתר סרטונים באינטרנט בנושא "קבלת השונה". בסרטון כמו "ציפורים על חוט תיל" אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב מהן התגובות שמגיבה החברה כלפי השונה, ואיך הוא מפרש את תגובת החברה. כיצד אפשר להתגבר על הזרות, ולהגיב באופן חיובי כלפי מי ששונים מאיתנו?
אפשרות נוספת: להרחיב על מנהגי אבלות, לחפש סרטון רלוונטי באתר סרטונים, ולתאר את המנהגים.
סיכום ורפלקציה לענות על בחן את עצמך של הסרטון. 10 דק'
שיעורי בית שאלה למחשבה: אילו מנהגים וטקסים קיימים במשפחה שלכם?

משאבים נוספים
דוגמאות להבדלי תרבות Download
דוגמאות- תשובות Download