BrainPOP

הנושא: נחום גוטמן- חינוך לשוני, ד'

תחום הדעת: חינוך לשוני

סרטונים: נחום גוטמן

נושא השיעור נחום גוטמן - קישור בין האיורים לכתוב.
רצף מתוך תוכנית הלימודים הישג נדרש 6: קריאה של יצירות ספרות מתקופות שונות ומסוגות שונות. התייחסות פרשנית להיבטיהן הרגשיים, הערכיים, האסתטיים והחברתיים-תרבותיים.
הרחבת משמעותה של היצירה על ידי קישור בין האיורים לכתוב.
שכבות גיל ד'
משך יחידת הלימוד שיעור אחד, 50 דקות.
רציונל למורה הכרת תפקידו של האיור בהבנת הסיפור, באמצעות סיפוריו ואיוריו של נחום גוטמן.
מטרות תוכן • הבנת תפקידו של האיור כתומך בסיפור כולו.
• הכרת דמותו של נחום גוטמן ויצירותיו.
מושגים נחום גוטמן, איור, ציור, תל אביב הקטנה, שביל קליפות התפוזים, מאייר, צייר.
מיומנויות השוואה, ייצוג מידע
רצף השיעור 1. הקרנת הסרטון ככתב חידה.
2. חזרה על קורות חייו של נחום גוטמן בעזרת ציר הזמן.
3. השוואה בין איוריו לציוריו של נחום גוטמן.
4. התנסות בהבנת האיור ללא טקסט.
5. הפעלות נוספות מהאינטרנט.
6. סיכום.
חומרים נוספים איור של נחום גוטמן (מוקרן או מודפס), הספר "שביל קליפות התפוזים" של נחום גוטמן, או "עיר קטנה ואנשים בה מעט".
היענות לשונות בשלב היישום אפשר לבחור בין הבעה בציור לבין הבעה בכתיבה.
תוצרי למידה השוואה בין ציורים לאיורים, תיאור מילולי של איור.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה הסרטון בנוי ככתב חידה, שמוביל בסופו לנחום גוטמן. לכן מומלץ לפתוח את הסרטון ולהעביר למסך מלא (הריבוע הלבן עם החצים), לפני שהתלמידים נכנסים, או לפני שהמחשב מקרין על הלוח, כדי שלא ייחשף שמו של הסרטון. נקרין את הסרטון נחום גוטמן. אפרש לעצור בכמה מקומות, ולשאול אם יש מישהו שיודע מה פתרון כתב החידה. לקראת הפתרון בערך בדקה 2:25 בסרטון, כדאי לעצור ולהראות את הספר או את הספרים, לבדוק אם יש מי שמכיר, ולהקריא קטע או קטעים מהספרים.
נתקדם בסרטון לסיפור על נחום גוטמן.
5 דק'
גוף השיעור נחזור שוב בקצרה על קורות חייו של נחום גוטמן בעזרת ציר הזמן. נכתוב במנוע חיפוש "איורים נחום גוטמן", ונבחר באיורים שמופיעים (מומלץ אתר כמו מוזיאון נחום גוטמן, שבו מופיעים איורים רבים).
נשאל את התלמידים: כיצד קורות חייו של נחום גוטמן באים לידי ביטוי בציוריו? באיזו תקופה הוא בחר להתמקד, ומדוע?
תשובה אפשרית: נחום גוטמן היה ילד בתקופה רבת תהפוכות שבה הוקמה העיר העברית הראשונה. הוא חווה את הקמתה של תל אביב בתוך ים החולות, ובתור ילד התפעל מהתהליך של צמיחת בתים ורחובות חדשים ומודרניים, במקום שהיה שומם. בציוריו ובסיפוריו הוא מתאר את הקמת תל אביב בעיניו של ילד המתבונן בקסם, כפי שהוא זוכר.
נשאל את התלמידים מה ההבדל בין ציוריו של נחום גוטמן כפי שהם מופיעים בסרטון, לבין איוריו. באילו יש יותר פרטים? יותר צבע? באילו דברים נראים אמיתיים יותר ובאילו דמיוניים?
ננסה לחשוב מדוע יש הבדל בין ציוריו לאיוריו של נחום גוטמן. תשובה לדוגמה: הציור עומד בפני עצמו, והאיור מצורף לטקסט, לכן באיור יש הרבה פעמים פחות פרטים ודיוק, ויותר מקום לדמיונו של הקורא.
25 דק'
יישום נקרין איור של תל אביב הקטנה (מצורף). נבקש מהכיתה לנסות לתאר בכתב מה רואים בציור. לאחר מכן נגלול להמשך הדף, ונקרא את הסברו של המאייר. נשווה בין מה שראינו לבין מה שהתכוון המאייר. במה ההסבר מוסיף להבנת האיור?
אפשרות נוספת: נקרין את הסיפור הקצר "סבתא וברז המים", וניתן לתלמידים לנסות לאייר אותו בעצמם.
15 דק'
העשרה מומלץ לחפש הפעלות באתר מוזיאון נחום גוטמן, על בסיס איורים וקטעי סיפורים.
סיכום ורפלקציה בחן את עצמך של הסרטון. 5 דק'
שיעורי בית לחפש בבית ספר ילדים שבו האיורים מפורטים, וספר שבו האיורים משאירים הרבה מקום לדמיון הקורא, ולהביא את שניהם לכיתה. לנתח במה תורם האיור המפורט, ובמה תורם האיור המופשט להבנת הסיפור.

משאבים נוספים
תל אביב הקטנה Download